Bostäder, Bostadsmiljö

Vi är specialiserade på planering av bostäder och boendemiljöer i nybyggnad, förnyelse och restaurering. Vi arbetar med programutredningar, skissförslag och projektering av bostäder men också med forskning, utredning och utbildning om bostad och miljö.
Vår strävan är vackra, användbara och trivsamma bostäder, god tillgänglighet, bra arbetsmiljö, ekologiskt lämpliga material, ekonomiska och varsamma lösningar med hänsyn till befintliga förhållanden.
Våra uppdrag har bl a handlat om hur bostadshus och bostadsmiljöer kan planeras så att de fungerar bra även för människor med funktionshinder, hur särskilda boendeformer kan inordnas i vanliga bostadskvarter, hur gamla byggnader kan anpassas för en modern boende- och vårdstandard.
En annan gren i vår verksamhet handlar om att förnya och förbättra de storskaliga bostadsområden som byggdes under 60- och 70-talen.
I våra olika uppdrag har vi lagt oss vinn om att tillsammans med byggherren, verksamhetsansvariga och övriga parter formulera hållbara program i ett tidigt skede, som förutsättning för effektiva projekt.

Tillgänglighet och användbarhet
Vi är sakkunniga i tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade och väl insatta i bestämmelser för byggande, finansiering och bidrag.

Nedladdningsbara dokument
Checklista för skyltning:

bibliotek skylt 06 05.doc
bibliotek skylt 06 05.pdf
Övriga:
Bo01 hem.pdf
BoStad 02 PM.pdf
Röda Bergen PM.pdf
Skolgård program.pdf

Eva Björklund Arkitekt SAR
Eva Björklund Arkitektkontor AB/Bostadslaget
Fatburs Brunnsgata 29, 118 28 Stockholm
Tel 08 644 88 86, fax 08 641 99 03,
e-post:
eva.bjorklund@bostadslaget.se


Kv Anden, Örebro
Vinnande förslag i arkitekttävling.
Om- och tillbyggnad, 1998.

Brf Tennhjärtat

Bromma. Nybyggnad,
24 lägenheter, 1995.


Vendelgården, Örbyhus.
Vinnande förslag i arkitekttävling.
Äldreboende, ny- och ombyggnad, 1994.


Villa Gamlebo, Rönninge
Ombyggnad av äldre trävilla, 2001.

Tävlingsprojekt bostäder

Stjärnhus i park, 2000.

Sakkunnig
i tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade.